Stairmaster Boxmaster với đánh giá cơ sở, nó có đáng không?

Xem thiết bị tuyệt vời đó lên trên?Ừ.Đó là StairMaster Boxmaster.Dưới đây là video về một người nào đó thắp sáng nó.

Tiếp tục đọcStairmaster Boxmaster với đánh giá cơ sở, nó có đáng không?