Liên hệ đầy đủ Karate Styles

Là một cựu sinh viên Shorin Ryu Karate và hiện tại Kyokushin Karate, tôi đã chứng kiến ??những phong cách khác nhau của Karate khác nhau như thế nào. Một số hầu như không cho phép bất kỳ sparring trong khi những người khác cho phép liên lạc đầy đủ.

Vì vậy, nếu bạn muốn tham gia Karate và muốn đào tạo của bạn chuyển thành hiệu quả thực tế, bạn nên đến một trường Karate tiếp xúc đầy đủ. Mặc dù Katas, Kihon và Point Sparring có vị trí trong đào tạo, nhưng đó là liên hệ đầy đủ cho phép bạn áp dụng đào tạo của bạn trong các tình huống thực tế. Bài viết sau đây phác thảo các kiểu liên lạc đầy đủ khác nhau và sự tương đồng và khác biệt của chúng. Tiếp tục đọc

Tiếp tục đọcLiên hệ đầy đủ Karate Styles